Poradenství a pracovní uplatnění v oblasti přírodních a technických věd
Poradenství Přijali mě a podepisuji pracovní smlouvu

Přijali mě a podepisuji pracovní smlouvu

Svou námahu jste korunovali úspěchem. Úspěšně jste prošli úskalími, které Vám nastražil zaměstnavatel – PD a CV, pohovor… a teď Vás čeká uzavření pracovní smlouvy – neméně důležitý krok před získáním zaměstnání.

 1. Před samotným podpisem smlouvy je Váš potenciální zaměstnavatel povinen Vás seznámit se zaměstnaneckými právy a povinnostmi, které Vám z pracovní smlouvy vyplynou, a zároveň s pracovními a mzdovými podmínkami, za nichž máte svou práci vykonávat – patří sem i pracovní řád, pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožární předpisy.
 2. Dbejte na písemné uzavření smlouvy ještě před vznikem pracovněprávního vztahu, a to maximálně v den nástupu do samotného zaměstnání. Na žádost zaměstnavatele jste povinni podstoupit vstupní lékařskou prohlídku, ještě před uzavřením pracovní smlouvy nebo stvrdit Vaše dosažené vzdělání – úředně potvrzenými dokumenty, bezúhonnost – výpisem z rejstříku trestů.
 3. V rámci předsmluvních vztahů nebo pracovního poměru je Vám zaměstnavatel povinen zajišťovat rovné zacházení, je zakázána diskriminace přímá i nepřímá, zneužívání výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů na úkor jiného účastníka, ponižování lidské důstojnosti – pohlaví, národnost, sociální původ, zdravotní stav, sexuální orientace, náboženství, atd.

Náležitosti pracovní smlouvy

 1. Smlouva musí obsahovat: jméno a příjmení zaměstnance, název a sídlo zaměstnavatele, bližší označení druhu a místa výkonu práce, nárok na délku dovolené – min. 4 týdny, údaj o mzdě a způsobu odměňování, splatnosti mzdy, termínu výplaty mzdy, místu a způsobu vyplácení, stanovení týdenní pracovní doby a rozvržení pracovní doby, délku záuční a výpovědní doby, případně zmínění se o dalších mzdových předpisech – prémiový řád, vnitropodnikový mzdový předpis,…
 2. Druh práce – výstižné vyjádření, které práce budete pro zaměstnavatele vykonávat. Musí se jednat o ujednání dostatečně určité, případně pokud dostanete i popis práce s podrobným popisem pracovní činnosti, pak i tento popis práce.
 3. Místo výkonu práce – uvádí se obec a organizační jednotka, či jinak určené místo výkonu. Z hlediska nároku na náhradu za pracovní cesty je nutné za místo výkonu považovat jedno pravidelné pracoviště. Ve smlouvě byste měli mít sjednán i Váš souhlas s vysíláním na pracovní cesty.
 4. Datum nástupu do práce – od uvedeného data vzniká pracovní poměr a zároveň oba účastníci smlouvy jsou povinni plnit závazky vyplývající z pracovního poměru. Od tohoto dne jste povinni nastoupit do práce a vykonávat pracovní činnosti stanovené v pracovní smlouvě osobně, stejně jako dodržovat pracovní kázeň. Nenastoupíte-li do zaměstnání v den smluvený bez vážného udání důvodu, může zaměstnavatel odstoupit od smlouvy.
 5. Neobsahuje-li smlouva údaje o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, je Vás zaměstnavatel povinen o nich písemně informovat nejpozději do jednoho měsíce od vzniku pracovního poměru. Řádné seznámení se všemi právy a povinnostmi je důležité v zájmu právní jistoty při výkonu zaměstnání, ale také z hlediska případné odpovědnosti za škodu.
 6. Není-li v pracovní smlouvě výslovně dohodnuta doba trvání pracovního poměru, platí, že je sjednán na dobu neurčitou. Zkušební doba lze sjednat v maximální délce tří měsíců – může být ale kratší, zkušební doba nesmí být dodatečně prodlužována – týká se jak smlouvy uzavírané na dobu neurčitou i na dobu určitou.
 7. Konkurenční doložka – písemné dohodnutí, že zaměstnanec nesmí po ustanovenou dobu, nejdéle však jeden rok po skončení pracovního poměru vykonávat pro jiného zaměstnavatele nebo na vlastní účet činnost, která byla předmětem činnosti zaměstnavatele. Nebo jinou činnost, která by měla soutěžní povahu vůči podnikání zaměstnavatele, a to za podmínek, za nichž to lze od zaměstnance spravedlivě požadovat. Za porušení může být sjednána přiměřená smluvní pokuta.
 8. Bude-li dohodnuto ujednání, které je v rozporu se zákoníkem práce, kolektivní smlouvou nebo jiným právním předpisem, budou jiná ustanovení v pracovní smlouvě neplatná.
 9. Důležité je si připravenou pracovní smlouvu důkladně prostudovat – vezměte si na to dostatek času. Souhlasíte-li s body uvedenými v pracovní smlouvě, stvrzujete jejich platnost svým podpisem včetně podpisu zaměstnavatele. Smlouva musí být min ve dvojím vyhotovení, jedno pro Vás a druhé pro zaměstnavatele.

Přejeme Vám mnoho úspěchů ve Vašem zaměstnání!!!

TOPlist