Náležitosti pracovní smlouvy

Svou námahu jsi korunoval úspěchem. Úspěšně jsi prošel úskalími, které ti nastražil zaměstnavatel – průvodní dopis a CV, pohovor. Teď tě čeká uzavření pracovní smlouvy – neméně důležitý krok před získáním zaměstnání.

 1. Před samotným podpisem smlouvy je tvůj potenciální zaměstnavatel povinen tě seznámit se zaměstnaneckými právy a povinnostmi, které ti z pracovní smlouvy vyplynou, a zároveň s pracovními a mzdovými podmínkami, za nichž máš svou práci vykonávat – patří sem i pracovní řád, pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožární předpisy.

 2. Dbej na písemné uzavření smlouvy ještě před vznikem pracovněprávního vztahu, a to maximálně v den nástupu do samotného zaměstnání. Na žádost zaměstnavatele jsi povinen podstoupit vstupní lékařskou prohlídku, ještě před uzavřením pracovní smlouvy nebo stvrdit tvoje dosažené vzdělání – úředně potvrzenými dokumenty, bezúhonnost – výpisem z rejstříku trestů.

 3. V rámci předsmluvních vztahů nebo pracovního poměru je ti zaměstnavatel povinen zajišťovat rovné zacházení, je zakázána diskriminace přímá i nepřímá, zneužívání výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů na úkor jiného účastníka, ponižování lidské důstojnosti – pohlaví, národnost, sociální původ, zdravotní stav, sexuální orientace, náboženství, atd.

  Podstatné náležitosti pracovní smlouvy

  1. Smlouva musí obsahovat - pracovní smlouva se uzavírá písemně a podepisuje se nejpozději v den nástupu do práce. Nezapomeň si ji před podpisem důkladně přečíst. Jedno vyhotovení zůstane tobě, druhé si ponechá zaměstnavatel. V pracovní smlouvě musí být uvedeny tři zákonné náležitosti, jinak je neplatná: Druh práce, Místo výkonu práce, Den nástupu do zaměstnání. Do smlouvy patří i označení zaměstnavatele (název, sídlo) a osobní údaje zaměstnance (jméno, bydliště, rodné číslo nebo datum narození). Zaměstnavatel by měl písemně informovat také o: délce dovolené a jak se stanovuje, výpovědních dobách, týdenní pracovní době a jejím rozvržení, mzdě, termínu a způsobu jejího vyplácení, kolektivních smlouvách. Učinit by tak měl do jednoho měsíce od nástupu zaměstnance. Případně může tyto údaje zahrnout přímo do pracovní smlouvy. Pracovní smlouva může obsahovat údaj o zkušební době, délce pracovního poměru na dobu určitou apod.
  2. Druh práce – výstižné vyjádření, které práce budete pro zaměstnavatele vykonávat. Musí se jednat o ujednání dostatečně určité, případně pokud dostaneš i popis práce s podrobným popisem pracovní činnosti, pak i tento popis práce.
  3. Místo výkonu práce – uvádí se obec a organizační jednotka, či jinak určené místo výkonu. Z hlediska nároku na náhradu za pracovní cesty je nutné za místo výkonu považovat jedno pravidelné pracoviště. Ve smlouvě bys měl/a mít sjednán i souhlas s vysíláním na pracovní cesty.
  4. Datum nástupu do práce – od uvedeného data vzniká pracovní poměr a zároveň oba účastníci smlouvy jsou povinni plnit závazky vyplývající z pracovního poměru. Od tohoto dne jsi povinnen nastoupit do práce a vykonávat pracovní činnosti stanovené v pracovní smlouvě osobně, stejně jako dodržovat pracovní kázeň. Nenastoupíš-li do zaměstnání v den smluvený bez vážného udání důvodu, může zaměstnavatel odstoupit od smlouvy.
  5. Neobsahuje-li smlouva údaje o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, je zaměstnavatel povinen o nich písemně informovat nejpozději do jednoho měsíce od vzniku pracovního poměru. Řádné seznámení se všemi právy a povinnostmi je důležité v zájmu právní jistoty při výkonu zaměstnání, ale také z hlediska případné odpovědnosti za škodu.
  6. Není-li v pracovní smlouvě výslovně dohodnuta doba trvání pracovního poměru, platí, že je sjednán na dobu neurčitou. Zkušební doba lze sjednat v maximální délce tří měsíců – může být ale kratší, zkušební doba nesmí být dodatečně prodlužována – týká se jak smlouvy uzavírané na dobu neurčitou i na dobu určitou.
  7. Konkurenční doložka – písemné dohodnutí, že zaměstnanec nesmí po ustanovenou dobu, nejdéle však jeden rok po skončení pracovního poměru vykonávat pro jiného zaměstnavatele nebo na vlastní účet činnost, která byla předmětem činnosti zaměstnavatele. Nebo jinou činnost, která by měla soutěžní povahu vůči podnikání zaměstnavatele, a to za podmínek, za nichž to lze od zaměstnance spravedlivě požadovat. Za porušení může být sjednána přiměřená smluvní pokuta.
  8. Bude-li dohodnuto ujednání, které je v rozporu se zákoníkem práce, kolektivní smlouvou nebo jiným právním předpisem, budou jiná ustanovení v pracovní smlouvě neplatná.
  9. Důležité je si připravenou pracovní smlouvu důkladně prostudovat – vezmi si na to dostatek času. Souhlasíš-li s body uvedenými v pracovní smlouvě, stvrzuješ jejich platnost svým podpisem včetně podpisu zaměstnavatele. Smlouva musí být min ve dvojím vyhotovení, jedno pro tebe a druhé pro zaměstnavatele.

Přejeme ti mnoho úspěchů ve tvém zaměstnání!!!

Získejte praktického průvodce zdarma

ZAREGISTRUJTE SE

Ozvěte se a ptejte se nás


Odesláním souhlasím se zpracováním mých osobních údajů společností Medicomp s.r.o. v souladu s Nařízením EU o ochraně osobních údajů.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

TOPlist