Poradenství a pracovní uplatnění v oblasti přírodních a technických věd
Poradenství Hledám práci a vytvářím CV

Hledám práci a vytvářím CV

z lat.: “popis běhu života“.

Jste na začátku Vaší profesní kariéry a čekají Vás pohovory u potenciálních zaměstnavatelů, proto je důležité mít náležitě zpracovaný životopis nebo-li CV (Curriculum Vitae). Abyste se mohli rozhodnout, který typ CV je pro Vás nejvhodnější, uvádíme zde několik typů CV:

Funkční – zdůrazňuje spíše základní schopnosti a přednosti.

Je vhodný pro čerstvé absolventy shánějící první zaměstnání. Důraz je kladen hlavně na schopnosti, které lze uplatnit ve více profesích.

Chronologický – uvádí Vaše studium a praxi v obrácené časové posloupnosti (řadí se vždy od posledního k prvnímu).

Jednostránkový – shrnuje celou Vaši dosavadní profesionální dráhu.
Je vhodný pro uplatnění se v manažerských pozicích a pro ty, kteří hledají svobodné povolání či zaměstnání na dobu určitou.

Co vlastně hledáme?

Na začátku si ujasněte Vaše konkrétní představy o tom, jaké zaměstnání vlastně hledáte. Čím jasněji formulujete své představy o Vaší profesní dráze, tím máte větší naději na úspěch.

Rada první

 • zeptejte se svých známých jaké jsou jejich profesní cíle a inspirujte se jejich CV
 • přiznejte si věci, které by mohly být pro Vaši práci nepřijatelné (malý kolektiv, zakouřený prostor, nulová možnost školení atd.)
 • nedávejte si nereálné nebo negativní cíle
 • nezlehčujte svou odbornost nebo dosažené úspěchy.

Informační zdroje

Je mnoho cest a způsobů, jak najít vhodné zaměstnání, na začátku je však pro Vás důležité vyzkoušet co nejvíce možností, osvojit si různé metody výběru a zjistit, co Vám kde nabízejí.

 • pracovní inzerce: noviny, profesní časopisy, internet; pracovní veletrhy – workshopy, firemní prezentace, dny otevřených dveří…
 • kontaktujte vhodné personální společnosti, agentury zprostředkovávající zaměstnání
 • oslovte své přátele, známé, zda o nějakém volném pracovním místě nevědí, získejte doporučení
 • kontaktujte přímo konkrétní zaměstnavatele, s jasnou žádostí
 • tipy
 • Noviny: Annonce, Hospodářské noviny, MF Dnes, PROFITIP (čtrnáctidenník), TIP servis, etc.
 • Webové stránky: avizo.cz, jobs.cz, aprofes.cz, sprace.cz, prace.cz, jobpilot.ci, dobraprace.cz,..

Rada druhá

 • poznamenejte si, ve které dny vychází pracovní inzerce s nabídkou zaměstnání (např.: MF Dnes – úterý a čtvrtek,…)
 • vyhledávejte na internetu stránky podniků, personálních společností, agentur,…
 • zjistěte si, kdy se pořádají firemní setkání, např. dny otevřených dveří,…
 • sledujte v tisku, v okolí, firmy, které se pravděpodobně budou rozšiřovat
 • sami inzerujte, nabídněte své znalosti, dovednosti, atd.
 • nespoléhejte se jen na nabídku úřadu práce…

…a nezapomeňte na CareerMarket :-)

Jak na to?

Hledáte-li zaměstnání, nevystačíte pouze s jednou variantou CV. Každý oslovený inzerent, každá zprostředkovatelská společnost či zaměstnavatel, by měli dostat žádost přesně podle jejich představ uvedených v inzerátu. Uvažte proto, kdo bude pravděpodobně Vaše CV číst.

Rada třetí

 • použijte např. určité výrazy z inzerátu, klíčová slova týkající se určitého zaměstnání
 • v CV nepoužívejte příliš mnoho odborných termínů
 • při psaní každé žádosti o zaměstnání vždy myslete na cílové čtenáře
 • piště vždy CV i doprovodný dopis – s ohledem na požadavky firmy
 • požádejte adresáta, aby Vám po přijetí žádosti odpověděl
 • ujistěte se, že se prezentujete potenciálnímu zaměstnavateli dostatečně flexibilně
 • dostanete-li šanci, pracovní nabídku – neunáhlete se při výsledném rozhodnutí
 • dobře promyslete nabídku dočasné funkce – může Vás dovést k zaměstnání, které hledáte
 • při odpovědi na pracovní inzeráty, vždy uveďte veškerá identifikační čísla inzerátu.

Formální stránka věci

Personalisté většinou hledají kandidáty podle pozitivních ukazatelů či hledají důvody, proč dát Vaši žádost stranou. Proto i použitý druh papíru, obálky či forma CV zaslaného elektronickou poštou o Vás může hodně vypovědět.

Rada čtvrtá

 • CV je třeba přizpůsobit skeneru, velké firmy mohou provádět výběr vyhledávacím systémem
 • CV mějte jasně rozvrženo
 • nepoužívejte neobvyklý typ písma, neobvyklé programy či formu
 • ukládejte si kopie všech žádostí posílaných e-mailem, poštou
 • vyhněte se firmám se špatnou pověstí
 • hledejte soulad mezi Vámi, žádanou prací a kulturou dané společnosti

Co mohu nabídnout?

Vzdělání, kvalifikace, praxe, zkušenosti jsou součástí Vaší osobnosti. Velmi důležité pro Vašeho potenciálního zaměstnavatele je i Vaše chování. Zaměstnavatele zajímá hlavně to, čím můžete být v budoucnosti pro jeho firmu užiteční.

Zajímat ho pravděpodobně budou Vaše:

řídící schopnosti

vůdcovství – schopnost motivovat spolupracovníky k dosažení společného cíle
plánování a organizace – organizace a rozvržení akcí, aktivit a zdrojů, sledování časových rozvrhů a plánů
orientace na kvalitu – udržení standardu kvality v podniku
přesvědčivost – ovlivňování, přesvědčování ostatních spolupracovníků, jejich vedení k souhlasu nebo ke změně chování.

profesionální kvality

odborná způsobilost – technická a profesionální odbornost, praxe, obnovování znalostí
řešení a analýza problémů – analýza problémů, přijímání systematických a racionálních opatření podložených informacemi
ústní komunikace – souvislé mluvené slovo v soukromí i na veřejnosti
písemná komunikace – psaný projev jasný, stručný, srozumitelný.

podnikatelské kvality

obchodní vědomí – porozumění obchodním principům. Posuzování produktů/služeb z hlediska ceny, zisku a přidané hodnoty
kreativita a inovace – vytváření nových systémů, přetváření zastaralých, prezentace
schopnost jednat – rozhodné a asertivní jednání
strategické uvažování – schopnost fundovaného pohledu na problémy.

osobní kvality

takt – citlivé a efektivní jednání
flexibilita – schopnost přizpůsobení se měnícím se požadavkům a podmínkám v podniku
odolnost – schopnost jednat pod tlakem
osobní motivace – nadšení pro cíle společnosti a pracovní závazky.

Rada pátá

 • vytvořte si stručný přehled o svých dosud nabytých zkušenostech za účelem snadnějšího a rychlejšího poskytnutí informací
 • poctivě analyzujte své schopnosti
 • konzultujte se svými známými, jaké jsou Vaše silné a slabé stránky a zaměřte se hlavně na ty silné
 • napište do CV i veškeré mimopracovní schopnosti, které dokážete využít
 • buďte schopni doložit své schopnosti fakty, např. čeho jste doposud dosáhli,

Vlastní struktura CV

CV a průvodní dopis jsou většinou prvním kontaktaktem s předpokládaným zaměstnavatelem. Proto právě Vaše nabídka musí zaujmout natolik, abyste následně získali pozvání k přijímacímu pohovoru.

Základní obsah CV

 • osobní údaje
 • informace o dosaženém vzdělání
 • popis praxí, stáží, brigád
 • dovednosti a osvědčení
 • zájmy
 • případně přílohy
 • doporučení, pokud existují

Rada šestá

 • strukturovaný životopis neznamená stručnost
 • CV posílejte pokud možno elektronickou poštou – umíte pracovat s PC
 • u písemné formy použijte kvalitní papír a text jasně rozvrhněte – schopnost a pořádnost
 • pište jednoduchým, čtivým stylem, dbejte na spisovnost – umíte komunikovat a psát
 • komplikovaná témata podejte jednoduše a jasně – bystře uvažujete
 • ověřte si, že jste neudělali pravopisné chyby – jste pozorní k detailům
 • oddělte důležité osobní informace od detailů o kariéře – máte dobrý úsudek
 • zahrňte do CV informace o své odbornosti a vývoji  – potvrzujete Vaši kvalifikaci
 • ručně psané CV nejsou vhodná ani obvyklá, pouze na vyžádání společností pro zpracování grafologického rozboru
 • v CV i doprovodném dopisu neužívejte příliš formální či archaický jazyk, nepište CV ve třetí osobě.

Jak má být CV dlouhé?

Pokud jste se nerozhodli pro jednostránkový přehled, napište maximálně dvě A4 stránky.

Ideální je CV v rozsahu jedné strany, nesmí to však být na úkor obsahu. Údaje o eventuální praxi, stážích by měly zaujímat asi třetinu délky CV. Osobní údaje spolu se vzděláním také zhruba třetinu, stejně jako další dovednosti a zájmy.

1. Kontaktní údaje (zápatí)

Zahrňte ta kontaktní spojení, která považujete za podstatná. Je třeba rozlišit, který telefon či mail je domů nebo na adresu přechodného bydliště, případně do školy. Nezapomeňte, že jasné kontaktní údaje musí obsahovat každá další strana CV.

 • jméno, příjmení, titul
 • kontaktní adresy
 • telefonní spojení
 • e-mailová spojení

příklad:

Mgr. Jan Novák
Prouskova ulice č. p. 8
511 01 Turnov
tel. privat: +420 123 456 789
GSM: +420 123 456 789
e-mail: jan.novak@seznam­.com

2. Osobní údaje

Jméno a příjmení, titul, kontaktní adresy, telefonní, případně e-mailová spojení. Údaje týkající se zdravotního, rodinného stavu, národnosti, data narození nebo věku sdělovat nemusíte. Zaměstnavatel nemá právo je požadovat.

3. Informace o dosaženém vzdělání

Obecně platí, že se uvádí nejvyšší dosažené vzdělání. Včetně místa, doby studia i oboru, kterému jste se věnovali. V případě absolventů je dobré zmínit i téma závěrečné práce, pokud se vztahuje k pozici, o niž se ucházíte.

4. Popis praxí, stáží, brigád

Jako první je vhodné uvést poslední či stávající praxi či stáž, poté pokračujte k nejstaršímu údaji. Popisu jednotlivých praxí věnujte velkou pozornost – kromě názvu společnosti nesmí chybět Vaše pracovní pozice včetně krátkého popisu náplně práce. Důležitá je také doba výkonu práce, a to nejen odpracované roky, ale i měsíce. Pouhý výčet zaměstnavatelů bez výše uvedených dat působí stroze a může vyvolávat negativní dohady.

5. Dovednosti a osvědčení

„profesionální a osobní vývoj“

Tento oddíl by měl představit všechny schopnosti, které chcete zaměstnavateli nabídnout. Neměly by chybět:

jazykové znalosti – označíme i úroveň znalosti
práce s počítačem – uveďte rozpis konkrétních uživatelských programů
manuální dovednosti – řidičská oprávnění, odborné zkoušky apod.
obchodní dovednosti – zmiňte schopnost pracovat s informačními technologiemi

Uveďte také osvědčení, dosažená prostřednictvím kursů a školení. Avšak jen ty, ve kterých jste uspěli.

6. Zájmy

Stručně prezentujte oblíbené činnosti, kterými trávíte volný čas, případně tematické oblasti Vašich zájmů.

7. Podpis

CV vlastnoručně podepište

8. Přílohy

Pokud zaměstnavatel nijak nespecifikuje jaké přílohy má Vaše CV obsahovat, můžete dodat aktuální fotografii. Ta může být i součástí CV. Dále je možné přiložit kopie dokladů o vzdělání.

Příklad:

Jméno a příjmení: Jan Novák
Titul: Mgr.

Adresa:
Prouskova ulice č. p. 8
511 01 Turnov
Tel. (domů): +420 123 456 789
Mobil: +420 123 456 789
E-mail: jan.novak@seznam­.com

VZDĚLÁNÍ

1994 – 2000 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Státní závěrečná zkouška z předmětů:

 • Analytická chemie
 • Fyzikální chemie
 • Biochemie

1990 – 1994 Gymnázium v Turnově

1994 maturitní zkouška: český jazyk, matematika, ekonomie, italský jazyk

DOSAŽENÉ VÝSLEDKY

 • místopředseda Akademického senátu (1997/1998)
 • zvolen členem Studentské unie
 • osmiměsíční studijní cesta po Evropě
 • prázdninová praxe – práce s informačními technologiemi

PRACOVNÍ CÍLE

Získat pozici absolventa-praktikanta, ve které bych se mohl zdokonalovat a později postoupit do manažerské funkce.

DALŠÍ DOVEDNOSTI

 • pravidelně užívám internet
 • vlastním počítač, ovládám řadu tabulkových a textových editorů
 • praxe ve službách (maloobchod, pohostinství) během nárazových zaměstnání
 • řidičský průkaz

JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI

angličtina, italština – plynně

ZÁJMY

volejbal, plavání, cyklistika


podpis

Zpět na poradenství

TOPlist