Jak napsat životopis (návod + vzor)

z lat.: “popis běhu života“.

Jsi na začátku profesní kariéry a čekají tě pohovory u potenciálních zaměstnavatelů, proto je důležité mít náležitě zpracovaný životopis nebo-li CV (Curriculum Vitae). Aby ses mohl rozhodnout, který typ životopisu je pro tebe nejvhodnější, uvádíme zde několik typů CV:

Funkční životopis


zdůrazňuje spíše základní schopnosti a přednosti. Je vhodný pro čerstvé absolventy shánějící první zaměstnání. Důraz je kladen hlavně na schopnosti, které lze uplatnit ve více profesích.

Jednostránkový životopis


shrnuje celou tvoji dosavadní profesionální dráhu. Je vhodný pro uplatnění se v manažerských pozicích a pro ty, kteří hledají svobodné povolání či zaměstnání na dobu určitou.

Chronologický životopis


uvádí tvoje studium a praxi v obrácené časové posloupnosti (řadí se vždy od posledního k prvnímu).

1. Jak postupovat při tvorbě životopisu?

Na začátku si ujasni tvoje konkrétní představy o tom, jaké zaměstnání vlastně hledáš. Čím jasněji formuluješ své představy o tvojí profesní dráze, tím máš větší naději na úspěch.

Rada první

 • zeptej se svých známých jaké jsou jejich profesní cíle a inspiruj se jejich CV
 • přiznej si věci, které by mohly být pro tvoji práci nepřijatelné (malý kolektiv, zakouřený prostor, nulová možnost školení atd.)
 • nedávej si nereálné nebo negativní cíle
 • nezlehčuj svou odbornost nebo dosažené úspěchy.

2. Kde hledat práci

Je mnoho cest a způsobů, jak najít vhodné zaměstnání, na začátku je však pro důležité vyzkoušet co nejvíce možností, osvojit si různé metody výběru a zjistit, co kde nabízejí.

Rada druhá

 • poznamenej si, ve které dny vychází pracovní inzerce s nabídkou zaměstnání (např.: MF Dnes – úterý a čtvrtek,...)
 • vyhledávej na internetu stránky podniků, personálních společností, agentur,...
 • zjisti si, kdy se pořádají firemní setkání, např. dny otevřených dveří,...
 • sleduj v tisku, v okolí, firmy, které se pravděpodobně budou rozšiřovat
 • sám/a inzeruj, nabídni své znalosti, dovednosti, atd.
 • zkus využít sílu facebookových skupin.
 • nespoléhej se jen na nabídku úřadu práce...

...a nezapomeň na CareerMarket :-)


3. Je potřeba více variant CV?

Hledáš-li zaměstnání, nevystačíš pouze s jednou variantou CV. Každý oslovený inzerent, každá zprostředkovatelská společnost či zaměstnavatel, by měli dostat žádost přesně podle jejich představ uvedených v inzerátu. Uvaž proto, kdo bude pravděpodobně tvoje CV číst.

Rada třetí

 • použij např. určité výrazy z inzerátu, klíčová slova týkající se určitého zaměstnání
 • v CV nepoužívej příliš mnoho odborných termínů
 • při psaní každé žádosti o zaměstnání vždy mysli na cílové čtenáře
 • piš vždy CV i motivační dopis - s ohledem na požadavky firmy
 • požádej adresáta, aby ti po přijetí žádosti odpověděl
 • ujisti se, že se prezentuješ potenciálnímu zaměstnavateli dostatečně flexibilně
 • dostaneš-li šanci, pracovní nabídku – neunáhli se při výsledném rozhodnutí
 • dobře promysli nabídku dočasné funkce – může tě dovést k zaměstnání, které hledáš
 • při odpovědi na pracovní inzeráty, vždy uveď veškerá identifikační čísla inzerátu.

4. Formální stránka životopisu

Personalisté většinou hledají kandidáty podle pozitivních ukazatelů či hledají důvody, proč dát tvoji žádost stranou. Proto i použitý druh papíru, obálky či forma CV zaslaného elektronickou poštou o tobě může hodně vypovědět

Rada čtvrtá

 • CV je třeba přizpůsobit skeneru, velké firmy mohou provádět výběr vyhledávacím systémem
 • CV měj jasně rozvrženo
 • nepoužívej neobvyklý typ písma, neobvyklé programy či formu
 • ukládej si kopie všech žádostí posílaných e-mailem, poštou
 • vyhni se se firmám se špatnou pověstí
 • hledej soulad mezi tebou, žádanou prací a kulturou dané společnosti

5. Schopnosti a dovednosti, které je dobré v životopisu uvést

Vzdělání, kvalifikace, praxe, zkušenosti jsou součástí tvojí osobnosti. Velmi důležité pro tvého potenciálního zaměstnavatele je i tvoje chování. Zaměstnavatele zajímá hlavně to, čím můžeš být v budoucnosti pro jeho firmu užitečný.

Zajímat ho pravděpodobně budou tvoje:

5.1. řídící schopnosti

vůdcovství – schopnost motivovat spolupracovníky k dosažení společného cíle
plánování a organizace – organizace a rozvržení akcí, aktivit a zdrojů, sledování časových rozvrhů a plánů
orientace na kvalitu – udržení standardu kvality v podniku
přesvědčivost – ovlivňování, přesvědčování ostatních spolupracovníků, jejich vedení k souhlasu nebo ke změně chování.

5.2. profesionální kvality

odborná způsobilost – technická a profesionální odbornost, praxe, obnovování znalostí
řešení a analýza problémů – analýza problémů, přijímání systematických a racionálních opatření podložených informacemi
ústní komunikace – souvislé mluvené slovo v soukromí i na veřejnosti
písemná komunikace – psaný projev jasný, stručný, srozumitelný.

5.3. podnikatelské kvality

obchodní vědomí – porozumění obchodním principům. Posuzování produktů/služeb z hlediska ceny, zisku a přidané hodnoty
kreativita a inovace – vytváření nových systémů, přetváření zastaralých, prezentace
schopnost jednat – rozhodné a asertivní jednání
strategické uvažování – schopnost fundovaného pohledu na problémy.

5.4. osobní kvality

takt – citlivé a efektivní jednání
flexibilita – schopnost přizpůsobení se měnícím se požadavkům a podmínkám v podniku
odolnost – schopnost jednat pod tlakem
osobní motivace – nadšení pro cíle společnosti a pracovní závazky.

Rada pátá

 • vytvoř si stručný přehled o svých dosud nabytých zkušenostech za účelem snadnějšího a rychlejšího poskytnutí informací
 • poctivě analyzuj své schopnosti
 • konzultuj se svými známými, jaké jsou tvé silné a slabé stránky a zaměř se hlavně na ty silné
 • napiš do CV i veškeré mimopracovní schopnosti, které dokážeš využít
 • buď schopný/á doložit své schopnosti fakty, např. čeho jsi doposud dosáhl/a

6. Struktura životopisu

CV a průvodní dopis jsou většinou prvním kontaktaktem s předpokládaným zaměstnavatelem. Proto právě tvoje nabídka musí zaujmout natolik, abys následně získal pozvání k přijímacímu pohovoru.

6.1. Základní obsah životopisu

Rada šestá

 • strukturovaný životopis neznamená stručnost
 • CV posílej pokud možno elektronickou poštou - umíš pracovat s PC
 • u písemné formy použij kvalitní papír a text jasně rozvrhni – schopnost a pořádnost
 • pišt jednoduchým, čtivým stylem, dbej na spisovnost – umíš komunikovat a psát
 • komplikovaná témata podej jednoduše a jasně – bystře uvažujeě
 • ověř si, že jsi neudělal/a pravopisné chyby – máš pozornost k detailům
 • odděl důležité osobní informace od detailů o kariéře – máš dobrý úsudek
 • zahrň do CV informace o své odbornosti a vývoji – potvrzuješ svoji kvalifikaci
 • ručně psané CV nejsou vhodná ani obvyklá, pouze na vyžádání společností pro zpracování grafologického rozboru
 • v CV i doprovodném dopisu neužívej příliš formální či archaický jazyk, nepiš CV ve třetí osobě.

7. Jak má být životopis dlouhý?

Pokud jsi se nerozhodl pro jednostránkový přehled, napiš maximálně dvě A4 stránky.

Ideální je CV v rozsahu jedné strany, nesmí to však být na úkor obsahu. Údaje o eventuální praxi, stážích by měly zaujímat asi třetinu délky CV. Osobní údaje spolu se vzděláním také zhruba třetinu, stejně jako další dovednosti a zájmy.


7.1. Kontaktní údaje (zápatí)

Zahrň ta kontaktní spojení, která považuješ za podstatná. Je třeba rozlišit, který telefon či mail je domů nebo na adresu přechodného bydliště, případně do školy. Nezapomeň, že jasné kontaktní údaje musí obsahovat každá další strana CV.

příklad:

Mgr. Jan Novák
Prouskova ulice č. p. 8
511 01 Turnov
tel. privat: +420 123 456 789
GSM: +420 123 456 789
e-mail: jan.novak@seznam.com

7.2. Osobní údaje

Jméno a příjmení, titul, kontaktní adresy, telefonní, případně e-mailová spojení. Údaje týkající se zdravotního, rodinného stavu, národnosti, data narození nebo věku sdělovat nemusíte. Zaměstnavatel nemá právo je požadovat.

7.3. Informace o dosaženém vzdělání

Obecně platí, že se uvádí nejvyšší dosažené vzdělání. Včetně místa, doby studia i oboru, kterému jste se věnovali. V případě absolventů je dobré zmínit i téma závěrečné práce, pokud se vztahuje k pozici, o niž se ucházíte.

7.4. Popis praxí, stáží, brigád

Jako první je vhodné uvést poslední či stávající praxi či stáž, poté pokračujte k nejstaršímu údaji. Popisu jednotlivých praxí věnujte velkou pozornost – kromě názvu společnosti nesmí chybět Vaše pracovní pozice včetně krátkého popisu náplně práce. Důležitá je také doba výkonu práce, a to nejen odpracované roky, ale i měsíce. Pouhý výčet zaměstnavatelů bez výše uvedených dat působí stroze a může vyvolávat negativní dohady.

7.5. Dovednosti a osvědčení

„profesionální a osobní vývoj“

Tento oddíl by měl představit všechny schopnosti, které chcete zaměstnavateli nabídnout. Neměly by chybět:

jazykové znalosti – označíme i úroveň znalosti
práce s počítačem - uveďte rozpis konkrétních uživatelských programů
manuální dovednosti – řidičská oprávnění, odborné zkoušky apod.
obchodní dovednosti – zmiňte schopnost pracovat s informačními technologiemi

Uveďte také osvědčení, dosažená prostřednictvím kursů a školení. Avšak jen ty, ve kterých jste uspěli.

7.6. Zájmy

Stručně prezentujte oblíbené činnosti, kterými trávíte volný čas, případně tematické oblasti Vašich zájmů.

7.7. Podpis

CV vlastnoručně podepište

7.8. Přílohy

Pokud zaměstnavatel nijak nespecifikuje jaké přílohy má Vaše CV obsahovat, můžete dodat aktuální fotografii. Ta může být i součástí CV. Dále je možné přiložit kopie dokladů o vzdělání.


Životopis vzor

Jméno a příjmení: Jan Novák
Titul: Mgr.

Adresa:
Prouskova ulice č. p. 8
511 01 Turnov
Tel. (domů): +420 123 456 789
Mobil: +420 123 456 789
E-mail: jan.novak@seznam.com

VZDĚLÁNÍ

1994 - 2000 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Státní závěrečná zkouška z předmětů:

1990 - 1994 Gymnázium v Turnově

1994 maturitní zkouška: český jazyk, matematika, ekonomie, italský jazyk

DOSAŽENÉ VÝSLEDKY

PRACOVNÍ CÍLE

Získat pozici absolventa-praktikanta, ve které bych se mohl zdokonalovat a později postoupit do manažerské funkce.

DALŠÍ DOVEDNOSTI

JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI

angličtina, italština – plynně

ZÁJMY

volejbal, plavání, cyklistika

podpis


Vzory životopisů ke stažení

Soubor Formát
European curriculum vitae format - Česky DOC PDF
European curriculum vitae format - English DOC PDF
European curriculum vitae format - Deutsch DOC PDF
European curriculum vitae format - Français DOC PDF
European curriculum vitae format - Español DOC PDF
Chceš pomoct s napsáním životopisu? Rezervuj si kariérovou konzultaci

Získejte praktického průvodce zdarma

ZAREGISTRUJTE SE

Ozvěte se a ptejte se nás


Odesláním souhlasím se zpracováním mých osobních údajů společností Medicomp s.r.o. v souladu s Nařízením EU o ochraně osobních údajů.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

TOPlist